ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
747
เดือนที่แล้ว
910
ปีนี้
1,657
ปีที่แล้ว
12,029
ทั้งหมด
21,992
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178


ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม  2563 แล้วนั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทป้าย

อัตราภาษีป้าย(บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)

 

ลักษณะป้ายแบบเคลื่อนที่/เปลี่ยนข้อความ/ภาพได้

ลักษณะป้ายแบบคงที่/ไม่เปลี่ยนข้อความหรือภาพ

(1)     ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

10

5

(2)     ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

52

26

(3)     ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

52

50

                   หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โทร 045-210808 , 099-0878023

                  


 
07 มกราคม 2564


ไฟล์เอกสาร PDF