ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
36
เมื่อวาน
34
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
1,162
ปีนี้
8,987
ปีที่แล้ว
12,029
ทั้งหมด
29,322
ไอพี ของคุณ
34.239.177.24
โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.อ่างศิลา ประจำปี งบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
09 กรกฎาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

09 มิถุนายน 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

09 มิถุนายน 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

09 มิถุนายน 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

09 มิถุนายน 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

09 มิถุนายน 2564

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ

14 พฤษภาคม 2564

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

25 มีนาคม 2564

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดอื่น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดอื่น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

22 มีนาคม 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

15 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

20 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม  2563 แล้วนั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทป้าย

อัตราภาษีป้าย(บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)

 

ลักษณะป้ายแบบเคลื่อนที่/เปลี่ยนข้อความ/ภาพได้

ลักษณะป้ายแบบคงที่/ไม่เปลี่ยนข้อความหรือภาพ

(1)     ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

10

5

(2)     ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

52

26

(3)     ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

52

50

                   หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โทร 045-210808 , 099-0878023

                  

07 มกราคม 2564

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
05 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

เรื่อง  แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

16 ตุลาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (36 รายการ)