ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
12
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
856
เดือนที่แล้ว
1,232
ปีนี้
856
ปีที่แล้ว
13,412
ทั้งหมด
34,603
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
1
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

21 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7,12,,15 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช 2510 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565 ทราบ ดังนี้

1.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หริกิจการอื่นๆอันจะต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ได้ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 และมาตรา 35

ทั้งนี้ ขอให้ไปติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ในวันและเวลาราชการ

 

29 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมวด 4 ข้อ 23 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยต้องแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซด์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้หากเห็นว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไข ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งรายการข้อมูลและสิ่งปลูกสร้าง

26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2565 ซึ่งกำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันตามกำหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                            (นางประคอง  คำนึง)

                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

02 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ประการ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย ประจำป พ.ศ. 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

06 ตุลาคม 2564

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

06 ตุลาคม 2564

ทำเนียบกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ทำเนียบกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

06 ตุลาคม 2564

โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.อ่างศิลา ประจำปี งบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
09 กรกฎาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

09 มิถุนายน 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

09 มิถุนายน 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

09 มิถุนายน 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

09 มิถุนายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)