ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
751
เดือนที่แล้ว
759
ปีนี้
751
ปีที่แล้ว
12,029
ทั้งหมด
21,086
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140


ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม  2563 แล้วนั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทป้าย

อัตราภาษีป้าย(บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)

 

ลักษณะป้ายแบบเคลื่อนที่/เปลี่ยนข้อความ/ภาพได้

ลักษณะป้ายแบบคงที่/ไม่เปลี่ยนข้อความหรือภาพ

(1)     ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

10

5

(2)     ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

52

26

(3)     ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

52

50

                   หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โทร 045-210808 , 099-0878023

                  

07 มกราคม 2564

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
05 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

เรื่อง  แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564

01 ตุลาคม 2563

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุครุภัณฑ์ฺที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุครุภัณฑ์ฺที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ

15 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

28 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

04 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563

30 มิถุนายน 2563

ประกาศ แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562

04 มิถุนายน 2563

ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

07 กุมภาพันธ์ 2563

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

การยื่นแบบแสดงรายการและชำราะภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

20 ธันวาคม 2562

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563

01 ตุลาคม 2562

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

13 พฤษภาคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลอ่างศิลาร่วมชมร่วมเชียร์  กิจกรรมส่งเสริมแข่งขันกีฬา อบต.อ่างศิลาเกมส์ ครั้งที่ 17 ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลอ่างศิลาร่วมชมร่วมเชียร์ กิจกรรมส่งเสริมแข่งขันกีฬา อบต.อ่างศิลาเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

30 มกราคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)