ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
751
เดือนที่แล้ว
759
ปีนี้
751
ปีที่แล้ว
12,029
ทั้งหมด
21,086
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา


*********************************

ที่ตั้งและขนาดของตำบล

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านศิลารักษ์ หมู่ที่ 9 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ขึ้นอยู่กับ อำเภอพิบูลมังสาหาร อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 20 กิโลเมตร บนถนนดอนจิก – โนนเลียง อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 65 กิโลเมตร


เนื้อที่


        องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 51.70 ตารางกิโลเมตร (32,312.5 ไร่) แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านดอนก่อ
หมู่ที่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหินใต้
หมู่ที่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี
หมู่ที่ 5 บ้านโนนโพธิ์
หมู่ที่ 6 บ้านโนนจิกเจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์เจริญ
หมู่ที่ 8 บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์
หมู่ที่ 10 บ้านคลองแสงจันทร์
หมู่ที่ 11 บ้านอ่างอุดม
หมู่ที่ 12 บ้านสว่างพัฒนา

 


อาณาเขต


      องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้.-


ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  ตำบลดอนจิกและตำบลหนองบัวฮี
ทิศใต้         ติดต่อกับ  ตำบลบ้านแขม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลโนนกลาง
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวฮี


ลักษณะภูมิประเทศ


      ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย สามารถปลูกพืช และทำนาได้ อีกทั้งยังมีคลองชลประทานสายใหญ่ไหลผ่านตลอดปี ตำบลอ่างศิลา จึงมีการทำนาปรัง และปลูกพืชสวนกันเป็นจำนวนมาก

 

เขตการปกครอง


       องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.บางส่วน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน

หมายเหตุ

1

บ้านดอนก่อ

นายสีทา   เค้าทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านอ่างหินเหนือ (บางส่วน)

นางคำตัน   นามวา

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านอ่างหินใต้ (บางส่วน)

นายไพศาล  แสนทวีสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านอ่างหินสามัคคี (บางส่วน)

นายวิเชียร บัวใหญ่

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านโนนโพธิ์ (บางส่วน)

นางสอน วงศ์ชมภู

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านโนนจิกเจริญ

นายบุญเติม   แก่นอ้วน

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านราษฎร์เจริญ

นายสมาน  สมสนิท

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านโนนสว่าง

นายไพนิตย์    บุญล้อม

กำนัน

9

บ้านศิลารักษ์ (บางส่วน)

นายสมพร  บุญเหลา

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านคลองแสงจันทร์ 

นายประยูร  พุทธจักร

ผู้ใหญ่บ้าน

11

บ้านอ่างอุดม

นางบังอร    แก่นจันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

12

บ้านสว่างพัฒนา

นายณรงค์ชัย ทองสวัสดิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

ตารางแสดงรายชื่อผู้นำหมู่บ้านและชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

 

ข้อมูลประชากร

       องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,567 คน โดยแยกเป็น ชาย จำนวน 2,274 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 2,293 คน ( ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ. เดือน ตุลาคม 2556 ) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนพื้นที่หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

1

บ้านดอนก่อ

397

384

781

242

3.98(ตร.ม.)    2,487.5 ไร่

2

บ้านอ่างหินเหนือ

38

50

86

41

0.74(ตร.ม.)   462.5     ไร่

3

บ้านอ่างหินใต้

119

115

234

82

3.40((ตร.ม.)   2,152    ไร่

4

บ้านอ่างหินสามัคคี

219

221

440

135

9.31(ตร.ม.)   5,818.75 ไร่

5

บ้านโนนโพธิ์

83

124

207

109

5.58(ตร.ม.)   3487.5    ไร่

6

บ้านโนนจิกเจริญ

163

153

116

104

4.23(ตร.ม.)   2,643.75 ไร่

7

บ้านราษฎร์เจริญ

278

276

554

146

7.73(ตร.ม.)   4,831.25 ไร่

8

บ้านโนนสว่าง

318

328

646

138

4.73.(ตร.ม.) 2,956.25 ไร่

9

บ้านศิลารักษ์

42

47

89

32

2.02(ตร.ม.)   1,262.5   ไร่

10

บ้านคลองแสงจันทร์

140

132

272

88

3.73(ตร.ม.)   2,331.25 ไร่

11

บ้านอ่างอุดม

154

156

310

83

2.44(ตร.ม.)   1,525.     ไร่

12

บ้านสว่างพัฒนา

325

307

632

 191

3.81(ตร.ม.)   2,381.25 ไร่

 

         รวม

2,274

2,293

4,567

1,441

51.70(ตร.ม.) 32,312.5 ไร่

               ตารางแสดงข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

 

 

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้


      องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป
ทำการเกษตร ทำนา ทำธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

หน่วยธุรกิจ

จำนาวน

ปั๊มน้ำมัน

1   ปั๊ม

ปั๊มน้ำมัน  (ปั๊มหลอด )

6   แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็ก

31 แห่ง

หล่อเสา

1   แห่ง

ร้านซ่อมรถ

2   แห่ง

 ร้านค้า   

27 แห่ง

ร้านเสริมสวย

1   แห่ง

เสาโทรศัพท์

2   แห่ง

ตารางแสดงข้อมูลหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

 

การศึกษา


      องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านดอนก่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)
2. โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
3. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่12 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1

 

สาธารณสุข


     องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล
จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ซึ่งมีบุคลากร จำนวน 5 อัตรา (อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่างศิลา)

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


      องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีหน่วยที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1. ป้อมยามตำบลอ่างศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 (อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่างศิลา)

 

ศาสนา


     องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีวัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 3 แห่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต. ดังนี้

1.วัดดอนก่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
2.วัดราษฎร์เจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
3.วัดป่าอ่างศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
4.สำนักสงฆ์คลองแสงจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
5.สำนักสงฆ์อ่างอุดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
6.วัดโนนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
7.สำนักสงฆ์บ้านโนนจิกเจริญ หมู่ 6


ทรัพยากรธรรมชาติ


องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้

1.หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1.1 หนองหว้า หมู่ 3 บ้านอ่างหินใต้
1.2 หนองใหญ่ หมู่ 3 บ้านอ่างหินใต้
1.3 หนองแคน หมู่ 3 บ้านอ่างหินใต้
1.4 หนองเต่างับ หมู่ 3 บ้านอ่างหินใต้
1.5 หนองสะแบง หมู่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี
1.6 หนองแคน หมู่ 5 บ้านโนนโพธิ์
1.7 หนองแคน หมู่ 7 บ้านราษฎร์เจริญ
1.8 หนองอีหมูบ หมู่ 7 บ้านราษฎร์เจริญ

 

2. ลำห้วย , ลำน้ำ , คลอง จำนวน 7 สาย ดังนี้
2.1 ห้วยม่วง หมู่ 1 บ้านดอนก่อ
2.2 ห้วยเสาธง หมู่ 3 บ้านอ่างหินใต้
2.3 ห้วยน้ำขุ่น หมู่ 6 บ้านโนนจิกเจริญ
2.4 ห้วยพะยอม หมู่ 6 บ้านโนนจิกเจริญ
2.5 ห้วยแคน หมู่ 7 บ้านราษฎร์เจริญ
2.6 ห้วยฝายแตก หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง
2.7 ห้วยไผ่ หมู่ 12 บ้านสว่างพัฒนา