ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
16
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

----------------------------------

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7,12,,15 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช 2510 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2566 ทราบ ดังนี้

  1. ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นๆอันจะต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ได้ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 และมาตรา 35

                   ทั้งนี้ ขอให้ไปติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ในวันและเวลาราชการ

 

 

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                   ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

 

                                                  นายฤทธิเกียรติ  สีแสด

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา


 
19 ธันวาคม 2565