ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
16
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
1
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
01 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร 045-210808 ในวัน เวลาราชการ

29 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น โดยมีอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาการ มีอัตราว่าง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา 

22 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

13 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

13 มกราคม 2566

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
13 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

13 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

13 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม

13 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

13 มกราคม 2566

ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
19 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

----------------------------------

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7,12,,15 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช 2510 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2566 ทราบ ดังนี้

  1. ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นๆอันจะต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ได้ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 และมาตรา 35

                   ทั้งนี้ ขอให้ไปติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ในวันและเวลาราชการ

 

 

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                   ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

 

                                                  นายฤทธิเกียรติ  สีแสด

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

19 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

เรื่อง  แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

-------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมวด 4 ข้อ 23 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยต้องแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซด์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้หากเห็นว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไข ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งรายการข้อมูลและสิ่งปลูกสร้าง และหากท่านได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สามารถยื่นแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

                            ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2565

                                               

 

                                                                             (นายฤทธิเกียรติ  สีแสด)

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

19 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนอ่างศิลา

01 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (77 รายการ)