ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
17
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
1
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy),องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
07 เมษายน 2566

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
31 มีนาคม 2566

การประชุมมอบนโยบายเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันพุธที่ 12  ธันวาคม  2565  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา จัดการประชุมมอบนโยบายเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2566 โดยมีนายฤทธิเกียรติ   สีแสด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เป็นประธานมอบนโยบายในที่ประชุม มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา รับทราบแนวทาง DO & Don"t ซึ่งเป็นส่วนนึงที่ทำให้  บุคลาการในเทศบาล มีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึงในค่านิยมอันพึงประสงค์ 4 ประการ ขององค์กรคุณธรรม ได้แก่

 1.พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2.วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย

3.สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความ ถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย

4.จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวัง ผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 

12 ธันวาคม 2565

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
03 ตุลาคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)