ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
65
เมื่อวาน
126
เดือนนี้
1,851
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
18,824
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
70,136
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   - การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

   - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อไขการสอบแข่งขัน

   - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก

   - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3)

   - กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2)

   - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

 

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

   - กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถื่น

 

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

   - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2)

   - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่6)

 

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

   - กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)

   - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย

   - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2)

   - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3)

   - หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ

   - หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2)

   - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 

6.รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   - กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี