ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
16
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา


โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี  มากมีการศึกษา
พัฒนาเกษตรอินทรีย์  คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี

 


แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น


        องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ได้ดำเนินการกำหนดนโยบาย (Policy) และแนวทางการพัฒนาของตำบลอ่างศิลาไว้ (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค

แนวทางการพัฒนา
1)ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อระบายน้ำ
2)พัฒนาระบบการคมนาคม และระบบจราจร
3)ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค - อุปโภค และการเกษตร

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1)พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2)สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา
1)สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
2)พัฒนาส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีให้แก่ประชาชน
3)พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย

แนวทางการพัฒนา
1) การบำบัด และจัดการขยะมูลฝอย
2)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3)การดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

1)ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
2)ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ
3)ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
1)พัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน
2)พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3)พัฒนาประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น

 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น


       ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ 6 ด้าน ซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

 

1. นโยบายการพัฒนาด้านการคมนาคมและแหล่งน้ำ


      ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการคมนาคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนภายในเขต อบต. ส่วนมากจะเป็นถนนดินและถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไป-มาไม่สะดวก เมื่อดำเนินการตามนโยบายแล้ว จะทำให้สภาพถนนดีขึ้น การสัญจรไป - มาสะดวก เหมาะแก่การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และดำเนินการให้ทุกหมู่บ้านได้มีน้ำอุปโภค – บริโภคและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1.1 ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จ้างแรงงานในชุมชน
1.2 ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ
1.3 ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.4 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด ทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้
1.5 ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรายทาง
1.6 ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง
1.7 ดำเนินการขยายเขตระบบประปาน้ำสะอาด
1.8 ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
1.9 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
1.10 ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้น
1.11 ดำเนินการขุดลอกคลอง หนองน้ำและสระสาธารณะประโยชน์
1.12 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. และที่สาธารณะ
1.13 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง
1.14 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน

 

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


      เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลอ่างศิลา มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทางดังต่อไปนี้

2.1 ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.2 ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการส่งเสริมอาชีพ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
2.4 ดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2.5 ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
2.6 ดำเนินการส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ดีให้กับกลุ่มเกษตรทำนา
2.7 ดำเนินการส่งเสริมอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนา ฝึกอาชีพระยะสั้น เช่น การเพาะเห็ดฟาง อาชีพ การทำขนม ตัดเย็บเสื้อผ้า
2.8 ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ยชีวภาพ เกษตรอินทรีย์
2.9 ดำเนินการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
2.10 ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
2.11 ดำเนินการแปรรูปอาหารเพื่อเป็นสินค้าจำหน่าย

 

3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

    

     เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา บุญข้าวจี่ เป็นต้น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมด้านการศึกษาให้โรงเรียนในเขต อบต. อ่างศิลา ตามแนวทางดังต่อไปนี้

3.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ
3.2 สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
3.4 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด
3.5 ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมกีฬากลุ่มสถานศึกษา
3.6 ดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
3.7 ดำเนินการสนับสนุนการเกษตร การประมงโรงเรียนเพื่อเสริมอาหารกลางวัน
3.8 ดำเนินการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่จำเป็น
3.9 ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือหรือเนตรนารี
3.10 ดำเนินการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสอนเด็กนักเรียน
3.11 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

4. นโยบายการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


     เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในด้านการป้องกันสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที ตามแนวทางดังต่อไปนี้

4.1 ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.2 ดำเนินการจัดฝึกอบรม อปพร. พร้อมจัดหาเครื่องแบบชุด อปพร.
4.3 ดำเนินการจัดหาพาหนะสำหรับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
4.4 ดำเนินการแบ่งโซนบูรณาการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย เทศบาลตำบลอ่างศิลา อบต.โนนกลาง อบต.โนนกาหลง อบต.บ้านแขม อบต.อ่างศิลา
4.5 ดำเนินการจัดซื้อถังดับเพลิงประจำหน่วยงาน

 

5. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข

   

     เพื่อให้ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้มีเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด พัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลอ่างศิลา ให้เป็นหมู่บ้านสะอาด มีรั้วรอบขอบชิด ตามแนวทางดังต่อไปนี้

5.1 ดำเนินการจัดหาเบี้ยยังชีพ,เงินสงเคราะห์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
5.2 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
5.3 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.4 ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
5.5 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้หวัดนก
5.6 ดำเนินการส่งเสริมแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน
5.7 ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
5.8 ดำเนินการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
5.9 ดำเนินการโครงการหมู่บ้านสะอาด มีรั้วรอบขอบชิด
5.10 ดำเนินการประกวดหมู่บ้านสะอาด
5.11 ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)
5.12 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
5.13 ดำเนินการจัดหาถังขยะรองรับขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ

 

6. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

    

     เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ได้รับข้อมูลข่าวสารและกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

6.1 ดำเนินจัดให้มีสถานที่บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
6.2 ดำเนินการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
6.3 ดำเนินการจัดให้มีการใช้แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
6.4 ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่สัมพันธ์นำบริการออกสู่ชุมชน
6.5 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนเวทีประชาคม
6.6 ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ แก่ประชาชน
6.7 ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ทัศนะศึกษาให้แก่บุคลากรของท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพ และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่
6.8 ดำเนินการประชุมสภา อบต.สัญจร เพื่อประชาชนเกิดการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตย
6.9 ดำเนินการบริการอินเตอร์เน็ตตำบล
6.10 ดำเนินการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.