กิจกรรมทั้งหมด
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ๒๕๖๑ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑(0)
 ร่วมเดินแบบนำเสนอสินค้า OTOP เปิดตลาดประชารัฐ ของดีเมืองพิบูล(45)
 วันเด็กแห่งชาติปี 61 ณ อบต.อ่างศิลา(100)
 อาสาสมัครจิตอาสาตำบลอ่างศิลา บำเพ็ญประโยชน์(25)
 เปิดตลาดประชารัฐ บ้านโนนสว่าง บ้านสว่างพัฒนา(186)
 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมัง(84)
 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(20)
 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดดอนก่อ(102)
 กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ วัดราษฎร์เจริญ(49)
 พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2560(106)
 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2560 ณ วัดศรีนวล(60)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนก่อนปฐมวัย ศพด.อบต.อ่างศิลา ประจำปีการศึกษา 2559(14)
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนา(101)
 สนับสนุนงานบุญเผวดประจำปี 2560 วัดดอนก่อ ตำบลอ่างศิลา(77)
 โครงการ อบต.เคลื่อนที่สัมพันธ์ นำบริการออกสู่ชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2560(39)
 บุญข้าวจี่ประจำปี 2560 ณ วัดโนนสว่าง(80)
 ท่านชุมพิชณ์ เตชะรัตน์ นายอำเภอ พิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยม ชาว อบต.อ่างศิลา(22)
 บุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 2560 ณ สำนักสงฆ์ทิพย์บัวแดง หมู่ที่ 6 บ้านโนนจิกเจริญ(35)
 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต อบต.อ่างศิลา ต่อต้านการทุจริต คอรัฟชั่น(7)
 เลือกกรรมการหมู่บ้าน / ชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลอ่างศิลา(49)
 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) ประจำปี 2559(20)
 พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดูลย(79)
 กิจกรรมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อบต.อ่าง(11)
 ถวายสักการะพระปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559(38)
 โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2559 English camp kids 2016 (48)
 โครงการอบรมหลักธรรมาภิบาลกับการปฎิบัติราชการของพนักงาน่วนท้องถิ่น และพนักงานในเข(14)
 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2559(12)
 โครงการ "อบต.อ่างศิลา เคลื่อนที่สัมพันธ์ นำบริการออกสู่ชุมชน ประจำปี 2559"(66)
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ(15)
 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ในเ(101)
 บรรยาการการเยี่ยมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performan(10)
 ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่ คุณพิมพ์นารา ฐานิสไกรเลิส(36)
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพทุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559(20)
 ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัย พายุฤดูร้อน(25)
 ขบวนแห่สมณศักดิ์พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นเอก พระครูวิสุทธาภิวัฒน์ (ทองคำ ถาวโร) ณ วัด(104)
 โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ของคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน / ชุม(35)
 ทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ไทย(52)
 ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(13)
 โครงการณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559(6)
 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างศิลา(35)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศน์ เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 องค์การบ(15)
 บูญข้าวจี่ ตำบลอ่างศิลา ณ วัดโนนสว่าง ประจำปี 2559(60)
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(45)
 ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน บุญข้าวจี่ขาวอบล ตุ้มโฮมขบวนองค์กรชุมชนอีสานใต้(37)
  ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) หมู่ที่ 12(16)
 ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(7)
 กิจกรรม Big Cleaning Day + 5 ส. ณ อบต.อ่างศิลา(18)
 อบต.อ่างศิลาเกมส์ ครั้งที่ 14(238)
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559(42)
 ต้อนรับเจ้าพนักงานป้องกันฯ คนใหม่ จ่าอากาศเอกบรรเทา แก่นการ(10)
 นกยกฤิทธิเกียรติ เยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศการปีใหม่ 2559(8)
 พิธีเปิดป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลอ่างศิลา(11)
 งานบุญคูณลาน (กุ้มข้าวใหญ่) ประจำปี 2558 ณ สำนักสงฆ์ป่าทิพย์บัวแดง บ้านโนนจิกเจร(33)
 Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อที่ตำบลอ่างศิลา(114)
 งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมณี) ประจำปี 2558(58)
 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (21)
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างศิลา(5)
 ร่วมงานพาแลงใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จ อ.พิบูลมังสาหาร(23)
 ฟ้อน "ไตรอัตลักษณ์ ราชภักดี จักรีวงศ์"(35)
 โครงการ อบต.อ่างศิลาเคลื่อนที่สัมพันธ์ นำบริการออกสู่ชุมชน ประจำปี 2558(12)
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญและวัดราษฎร์(30)
 เยี่ยมศึกษาดูงาน กลุ่มสตรีพัฒนาศรีฐาน หมู่ 9 อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ตามโครงการพัฒนาศั(17)
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน ประจำ(27)
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี 2558(37)
 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "1 หมู่บ้าน 8(9)
 การประชุมสภาเด็กตำบลอ่างศิลา ครั้งที่ 1/2558(13)
 งานประเพณีแห่เทียนอข้าพรรษาาตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2558(32)
 กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา(15)
 โครงการ อบต.อ่างศิลาเคลื่อนที่สัมพันธ์ นำบริการออกสู่ชุมชน(21)
 ยิ้มส่งท้ายนายวิจารณ์ วิจารณปัญญา ผอ.กองช่าง ในโอกาศย้ายไปปฏิบัติราชการที่ อบต.โ(10)
 โครงการ "กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างศิลา ดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการและผู้ด้อยโอก(2)
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 (63)
 ตั้งจุดบริการประชาขนในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2558(5)
 ยิ้มส่งท้ายคุณเยาวนาถ เชื้อดี ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่ ทต.เหล่าเสือโก้ก(39)
 งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2557 อำเภอพิบูล(50)
 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัย 5 ธันวา มหารา(33)
 การมอบเงินสวัสดิการสูงอายุโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างศิลา และการประชุมคณะกรร(7)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ควนเสาธง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง(20)
 ร่วมแสดงนิทรรศการในงานประเพณีลอยกระทงตำบลอ่างศิลา(24)
 ประชุมซักซ้อมคณะทำงาน เรื่องแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืชในพี้นที่ อบต.อ่(12)
 ต้อนรับคุณสายขวัญ สมิตร บุคลากรคนใหม่ อบต.อ่างศิลา(26)
 ต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งและคณะ ในโอกาศแวะเยยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ (0)
 ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาตติมีสุข"(42)
 ร่วมพิธีต้อนรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช(29)
 พิธีถวายสักการะ วางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าาอยู่หัว เนื่องในวันปิย(27)
 ร่วมทำบุญงานเททองหล่อพระประธาน ณ ที่พักสงฆ์บ้านคลองแสงจันทร์ หมู่ 10(19)
 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดบ้านดอนก่อ(16)
 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ(8)
 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2557(7)
 งานเลี้ยงส่งท้าย คุณกมลลักษณ์ มากดีเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการตำแหน่ง ท้อง(27)
 งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหาร(38)
 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่ขับเคลื่อนงานกิจการของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด(7)
 ออกพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงและแมลงรำคาญ(19)
 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำและประกวดหางเครื่อง ต้านยาเสพติด เพื่อความสมานฉันท์(55)
 โครงการอบรมอาชพีให้กับผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปี 2557(27)
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพกลุ่มสตรีและผู้นำหมู่(38)
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพกลุ่มสตรีและผู้นำหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี(20)
 พิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี(18)
 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร(15)
 เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้พี้นที่ หมู่ 3 บ้านอ่างหินใต้ ตำบลอ่างศิลา(4)
 ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพี้นที่ อบต.อ่างศิลา(6)
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมง(31)
 เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2557(3)
 พิธีสวดมนต์เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2557 ณ วัดโนนสว่าง(23)
 ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2557 ตำบลอ่างศิลา(41)
 การออกประชุมประชาคมและเปิดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ระดับหมู่บ้าน(31)
 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานปรองดองสมานฉันท์ โดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ(12)
 บรรยากาศการตรวจประเมินสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core(7)
 นำกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวเยี่ยมชมการทำสวนมะนาว ณ ไร่บ้านสวนมะนาวหวาน(9)
 โครงการ อบต.อ่างศิลาเคลื่อนที่สัมพันธ์ นำบริการออกสู่ชุมชน ประจำปี 2557(42)
 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557(13)
 กิจกรรมปลูกตันไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2557(19)
 การเดินรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและโครงการอบรมของสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน(46)
 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา(6)
 พิธีบวงสรวงหล่อประประธานอุโบสถวัดราษฏร์เจริญ(14)
 ร่วมเวทีเสวนาและแสดงนิทรรศการในงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งท(42)
 โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน(11)
 การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557(6)
 ร่วมเวทีประกวดเทพีสงกรานต์ งานประเพณีสงกานต์ตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2557(43)
 ร่วมพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์ ปี 2557 ณ วัดศรีนวล(12)
 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเจ็ดวันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ปี 2557(12)
 พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีปี 2557 ณ อบต.อ่างศิลา(38)
 กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์ ปี 2557(21)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับปฐมวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล(15)
 โครงการศึกษาดูงานนองสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2556(21)
 ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย(9)
 การออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)(20)
 ประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญพระะเวส) บ้านดอนก่อ หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา(25)
 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวจี่ งานประเพณีบุญเดือนสาม (บุญข้าวจี่) วัดโนนสว่าง(34)
 พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมบุญเดือนสาม (บุญข้าวจี่) วัดโนนสว่าง ประจำปี 2557(14)
 การแข่งขันกีฬา อบต.อ่างศิลาเกมส์ ครั้งที่ 12(41)
 โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปี(6)
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557(25)
 งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) ประจำปี 2556(24)
 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2557(5)
 ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่น และงาน Sport night club 2014(19)
 ร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร(9)
 ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมม์พรรษา 5 ธันวา มหาราช(12)
 พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตาม โครงการชาวอุบลราชธานีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเทิด(17)
 พิธีลงเสาเอก โครงการชาวอุบลราชธานีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน(10)
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา และ(24)
 ร่วมพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทาน ปี 2556(12)
 พิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ชุมชนอุ่นใจ..ได้ลูกหลานกลับคืน"(5)
 เยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ชุมชนอุ่นใจ..ได้ลูกหลานกลับคืน"(15)
 ให้กำลังใจชาวบ้านราษฎร์จเริญในการตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด(31)
 โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน"(10)
 โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปี 2556(17)
 การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2556(37)
 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2556(14)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา(19)
 ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้านราษฎ(49)
 พิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2556(28)
 ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 จังหวัดอุบลราชธานี(22)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น(9)
 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี ( 2557-2559 )(27)
 งานประเพณีบุญข้าวจี่ (บุญเดือนสาม) วัดโนนสว่าง ประจำปี 2556(19)
 กีฬา อบต.อ่างศิลาเกมส์ 2556(65)
 พิธีเปิดอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโนนสว่างแห่งใหม่(18)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจ(12)
 ต้อนรับเหล่ากาชาดมอบความช่วยเหลือแก่ผู้รประสบอัคคีภัย(8)
 พิธีรับมอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคจาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลรา(12)
 นายสมจิต โคตรพงศ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก (11)
 ต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่ นางเบญจมาศ สิบทัศน์(16)
 พิธีบายศรีสู่ขวัญจ่าเอกวีระศักดิ์ โพริ์รัง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(49)
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ(10)
 งานวันเด็กเแห่งชาติ ปี 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา(27)
 ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ปี 2556(7)
 บรรยากาศการอวยพรปีใหม่และงานปีใหม่ อบต.อ่างศิลา(25)
 งานกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่น ปี 2555(28)
 มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส(6)
 การประชุมอาสามัครป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยผ่ายพลเรียน (อพปร.) ตำบลอ่างศิลา(11)
 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555(11)
 งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2555(33)
 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธ(23)
 ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ อำเภอพิบูลมังสาหาร ประจำปี (11)
 ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2555(19)
 พิธีบายศรีสู่ขวัญส่งท้าย นางพัทธวรรณ ชมรส (หัวหน้าต่อ) หัวหน้าสำนักงานปลัด(37)
 โครงการสวดเข้าพรรษาฉลองพุทธชยันตี(20)
 ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยะมหาราช 2(18)
 ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณพ่อใหญ่บุญมี สีแสด(13)
 โครงการสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์ / พี้นที่อันตรายต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน(17)
 มอบความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย(15)
 โครงการหนูน้อยฟันสวย(11)
 โครงการ อบต.เคลื่อนที่สัมพันธ์นำบริการออกสู่ชุมชน ปี 2555(45)
 ต้อนรับนักวิชาการเงินคนใหม่ นางสาวศุภกานต์ รัตนจารุวัฒน์(17)
 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี อบต.อ่างศิลา(24)
 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 กล้า 80 พรรษา มหาราชินี(21)
 พิธีถวายพระชัยมคล 12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมวันแม่ อบต.อ่างศิลา(36)
 ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ปี 2555 ตำบลอ่างศิลา(15)
 โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ (27)
 พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเ(11)
 ส่งเสริมเงินทุนกู้ยืมให้เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงไก่ หมู่ 12 บ้านสว่างพัฒนา(5)
 ส่งท้ายคุณนิภาวรรณ มูลคำเหลานักวิชาการเงินและบัญชี ที่ย้ายไปปฎิบัติราชการที่ อบ(28)
 เปิดอบรมประชาชน หลักสูตร "หมู่บ้านปลอดยาเสพติด"(14)
 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณและดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด(23)
 การตั้งจุดตรวจและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ตามโครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประ(17)
 การประชุมประชาคม "เห็นด้วยหรือไม่ การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล"(19)
 รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโ(7)
 ร่วมปฎิบัติกายบริหารเพื่อสุขภาพและบริจาคโลหิต โรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิล(8)
 พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในโอกาสวันวิสาขบูชาฉลองพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู(35)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดเยี่ยมค่ายทำความดีเพื่อเผ่นดิน "ลูกพิบูลหัวใจเข้มแข็ง"(6)
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อร่างแผนพัฒนาตำบลระยะสามปี(5)
 พิธีเปิดค่าย ทำความดีเพื่อแผ่นดิน "ลูกพิบูลหัวใจเข้มแข็ง"(13)
 สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 26 จบ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งกา(19)
 ส่งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติดสู่ค่ายฝึกอบรม บำบัดและพี้นฟู ตามโครงการลูก(10)
 การจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลอ่างศิลา(7)
 การตั้งจุดตรวจตามโครงการตั้งจุดตรวจและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ประจำเดือน พฤษภาคม 25(9)
 Congratulation บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2554(22)
 โครงการตั้งจุดตรวจและเผ้าระวังภัยเสพติด(11)
 การจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "อ่างศิลาเกม" ปี 2555(33)
 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย(9)
 พิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ ปี 2555(34)
 โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2555(8)
 มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากเหตุพายุหมุนฤดูร้อน 5 เมษายน 2555(10)
 ร่วมงานและสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2555(31)
 ตั้งจุดบริการประาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์(3)
 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเ(6)
 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย พายุหมุน ฤดูร้อนในพี้นที่ อบต.อ่างศิลา(23)
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่(17)
 ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (19)
 ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555(23)
 งานสมโภชน์ พระสิวลี และงานประเพณีบุญข้าวจี่ วัดโนนสว่างประจำปี 2555(23)
 พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการ หนึ่งใจ...เดียวกัน(24)
 การออกประชาคม รับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อจัดทำและปรับปรุง แผนการพัฒนา 3 ปี (25(8)
 มอบเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างศิลา(10)
 ร่วมการประชุมและร่วมงานสวัสดีปีใหม่ อสม. ในเขตพี้นที่ ตำบลอ่างศิลา(10)
 งานวันเด็กแห่งชาติและโครงการประกวดแอโรบิคเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555(68)
 สวัสดีปีใหม่ 2555 ที่ อบต.อ่างศิลา(13)
 นายสมจิต โคตรพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ออกเยี่ยมจุดบริ(11)
 ร่วมงานเลี้ยงส่งบุคลากร โรงเรียนอ่างศิลา ผอ.สุนทร ประดิษฐศิลป , คุณครูรัตนา พูลส(11)
 ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรีอน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ตั้งจุดให้บริการประชาชน(14)
 ร่วมงานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)(31)
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ปี 2554(24)
 ร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554(18)
 การจัดค่ายเยาวชนอาสาพัฒฯาท้องถิ่น(25)
 ร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสั(84)
 การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(12)
 การต้อนรับหัวหน้าส่วนโยธาคนใหม่ นายวิจารณ์ วิจารณปัญญา(13)
 คณะผู้บริหารออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(10)
 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอ่างศิลาจัดโครงการแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด(15)
 ส่งมอบกระสอบบรรจุทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำให้ หมู่ 1 บ้านดอนก่อ(10)
 พิธีมอบ วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ "บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค(11)
 โครงการ อบต.สัมพันธ์นำบริการสู่ชุมชน ปี 2554(37)
 ลงนามถวายพระพรที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร(17)
 จัดกิจกรรมวันแม่ของ ศพด. ใน ความควบคุมของ อบต.(16)
 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2554(38)
 โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาดปลอดโรคติดต่อ(10)
 คาวานสุขภาพเคลื่อนที่(บริจาคโลหิต)(12)
 เลือกตั้งสมาชิก อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง(7)
 กิจกรรมรณรงค์และป้องกันยุงลาย(7)
 มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ(4)
 โครงการส่งเสริมอาชีพ(33)
 ร่วมไว้อาลัย ส.อบต.สมพงษ์ พุตะวงศ์(24)
 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด(10)
 โครงการพํฒนากระบวนการบูรณาการ แผนชุมชนระดับตำบล(8)
 โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี(13)
 ต้อนรับพนักงานส่วนตำบล(5)
 มอบเครื่องแบบ อปพร.(3)
 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุหมุนเขตร้อน(7)
 กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน(33)
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554(24)
 มอบผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2554(8)
 งานสวัสดีปีใหม่ 2554(16)
 ร่วมงานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ ( จูมมณี ) ประจำปี 2553(17)
 งานวันลอยกระทงประจำปี 2553(17)
 พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา 5 ธันวา(5)
 การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างศิลา(8)
 ร่วมทำบุญสังฑาน ณ วัดบ้านโนนสว่าง(6)
 มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย(7)
 คุณบุณย์ธิดา สมชัย นมัสการเจ้าคณะตำบล(2)
 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก(5)
 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด(5)
 การแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีปวงชนสร้างคนสู้เศรษฐกิจไทย(8)
 การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่างศิลา(9)
       หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อัลบั้มภาพ:การประชุมประชาคม "เห็นด้วยหรือไม่ การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล"
กิจกรรม อบต.อ่างศิลา
การประชุมประชาคม "เห็นด้วยหรือไม่ การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล"

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ในหัวหัว "เห็นด้วยหรือไม่กับการยกฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเป็นเทศบาล" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต. อสม. และพี่น้องประชาชนในเขตพี้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาร่วมระดมความคิดเห็น ชี้จุดเด่นจุดด้อย ข้อดีข้อเสียของ อบต. และเทศบาลกัน อย่างพร้อมเพรียง การประชุมประชาคมดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมติที่ประชุมเห็นว่า "เห็นด้วยกับการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล"
เขียนโดย : 9Thume เมื่อ : 27  มิถุนายน  2555 เวลา 10:13:38 น.
อ่าน 5669 ครั้ง


       หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อัลบั้มภาพ:การประชุมประชาคม "เห็นด้วยหรือไม่ การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล"
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา 195 หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ 045-210-808 , 045-850428
©Copyright All Reserved 2012 www.angsila-sao.go.th Contact Us : info@angsila-sao.go.th
Push 2 Check